Close

Regulamin serwisu internetowego PORTAL-NET

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Portal-Net dostępnego pod adresem internetowym 12mieczy.pl (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez PORTAL-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Samborowie, ul. Polna 3, (14-100) Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629837, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 7412132766 , REGON: 365024621.
  3. Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:
   • Tel. 669 712 197,
   • e-mail: admin@12mieczy.pl ,
   • formularza kontaktowego.
  4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść a w szczególności na Reguły gry 12 mieczy.
  6. Niniejszy Regulamin zawiera przepisy obwiązujące w Państwie Użytkownika. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu. W przypadku wystąpienia przepisów europejskich lub pozaeuropejskich obowiązujących bezwzględnie w Państwie Użytkownika bardziej restrykcyjnych od ww. znajdą one zastosowanie.


 • DEFINICJE

  1. Serwis – Serwis internetowy Portal-Net Usługodawcy dostępny pod adresem 12mieczy.pl.
  2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I,
  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część a w szczególności dostępne na stronie Reguły gry 12 mieczy,
  4. Gracz/Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo w jakikolwiek inny sposób korzystająca z Serwisu,
  5. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
  6. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,
  7. Obszar działania Serwisu – terytorium Unii Europejskiej i z poza UE.
  8. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek albo mail/sms potwierdzający zamówienie lub płatność.
  9. Umowa o korzystanie z Gry – umowa o świadczenie usług elektronicznych, której przedmiotem jest użytkowanie Gry.


 • WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail, oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 11 (Edge), Opera 43.00, Google Chrome 56.0, Mozilla Firefox 51.0 lub ich nowsze wersje). Zalecana rozdzielczość monitora to minimum 1366x768.
  2. Z tytułu niedogodności w korzystaniu gry na telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych o malej przekątnej ekranu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w zakresie odczytu treści lub poprawnego działania gry 12 mieczy nie bierze odpowiedzialności.
  3. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.


 • REJESTRACJA

  1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego.
  2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
   • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
   • jest pełnoletni,
   • spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie,
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania konta przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  5. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Usługodawcy usunięcia swojego Konta w grze za pośrednictwem formularza kontaktowego w terminie 30 dni. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
  6. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
   • Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
   • Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
   • Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
   • Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
   • Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności, bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
  7. Żetony są zwracane w formie ekwiwalentu pieniężnego w ciągu 30 dni od daty likwidacji konta na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. Punkty życia nie podlegają wymianie na żetony lub środki pieniężne. Usługodawca zastrzega możliwość zachowania Punktów życia przez Użytkowników celem ich wykorzystania w innych grach dostępnych na stronie Serwisu.
  8. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
  9. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Konto nie może być dzielone.


 • KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Serwis udostępnia Użytkownikom rozrywkę interaktywną w postaci Gry online 12 mieczy przeznaczoną do celów prywatnych a gracze korzystają z zasobów Serwisu jako Konsumenci. Gracze mogą wygrywać żetony z możliwością ich wymiany na Punkty życia lub PLN i w dowolnej chwili po uzupełnieniu danych potrzebnych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego zlecić Usługodawcy ich wypłatę na swoje konto bankowe. Gra oparta jest na współzawodnictwie a jej wynik zależy wyłącznie od umiejętności strategicznych oraz zręcznościowych Graczy (Gra).
  2. Usługodawca umożliwia korzystanie z płatnej oraz bezpłatnej wersji gry (wersja promocyjna).
  3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
  4. Dostępne w serwisie reguły Gry stanowią załącznik do Regulaminu
  5. Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:
   • Zarządzać Kontem,
   • Komunikować się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym proponować wspólną grę,
   • Zapisywać dotychczasowe wyniki,
   • Kontynuować grę po zapisaniu dotychczas przebytych etapów,
   • Otrzymywać nagrody, po spełnieniu warunków określonych w Regułach gry,
   • Uczestniczyć w Rankingu zwycięzców,
   • dokonywać zakupu Punktów życia w celu kontynuowania gry,
  6. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
   • są sprzeczne z obowiązującym prawem,
   • naruszają prawa osób trzecich,
   • naruszają prawa autorskie,
   • są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
   • wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
   • nawołują do aktów przemocy,
   • obrażają Użytkowników lub inne osoby,
   • promują inne strony internetowe,
   • zawierają treści o charakterze pornograficznym,
   • zawierają treści o charakterze reklamowym,
   • stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
  7. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
  8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając treści w Koncie, w których zawarte są wypowiedzi, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony wizerunek Graczy.
  10. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 • PŁATNOŚCI

  1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z Grą.
  2. Korzystanie z usług w ramach Serwisu w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
  3. Usługodawca umożliwia Graczom zakup Punktów życia.
  4. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  5. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu, który jest dostępny w chwili zaksięgowania należności za zakupione punkty życia w serwisie w zakładnce „Historia” ( historia aktywności gracza) z możliwością skopiowania.
  6. Użytkownik przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
   • płatność za pomocą systemu płatności Przelewy24
   • płatność za pomocą Usługi SMS Premium Przelewy24,
   • płatność za pomocą systemu płatności PayPal (Użytkownicy z poza Polski),
   • przelew bankowy,
   • płatność Żetonami zdobytymi w grze,
   • karta płatnicza za pomocą systemu płatności PayPal.
  7. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt. 6 a, b, c Punkty życia są niezwłocznie przypisywane do Konta Gracza.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał płatność przelewem bankowym dostarczenie Usługi następuje po zaksięgowaniu całości należności na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaksięgowania płatności.
  9. Dostępna Usługa SMS Premium działa tylko na terenie Polski i dostępna jest wyłącznie dla polskich operatorów.
  10. Usługodawca po otrzymaniu płatnego SMSa wysyła niezwłocznie do Użytkownika zwrotną wiadomość SMS z unikalnym kodem dostępu do zamówionych Punktów oraz potwierdzeniem zamówienia.
  11. W celu skorzystania z Usługi SMS Premium Użytkownik w treści SMSa powinien wpisać uniwersalny kod: DP12MIECZY na jeden z podanych numerów telefonu w zależności od ilości od zamawianych Punktów życia, zgodnie z następującym Cennikiem:
   • 71624 - 1 zł (+23% VAT) koszt 1 punktu życia = 1,23 zł
   • 72624 - 2 zł (+23% VAT) koszt 2 punktów życia = 2,46 zł
   • 73624 - 3 zł (+23% VAT) koszt 3 punktów życia = 3,69 zł
   • 74624 - 4 zł (+23% VAT) koszt 4 punktów życia = 4,92 zł
   • 75624 - 5 zł (+23% VAT) koszt 5 punktów życia = 6,15 zł
   • 76624 - 6 zł (+23% VAT) koszt 6 punktów życia = 7,38 zł
   • 77464 - 7 zł (+23% VAT) koszt 7 punktów życia = 8,61 zł
   • 78464 - 8 zł (+23% VAT) koszt 8 punktów życia = 9,84 zł
   • 79624 - 9 zł (+23% VAT) koszt 9 punktów życia = 11,07 zł
   • 91455 - 14 zł (+23% VAT) koszt 14 punktów życia = 17,22 zł
   • 91974 - 19 zł (+23% VAT) koszt 19 punktów życia = 23,37 zł
   • 92574 - 25 zł (+23% VAT) koszt 25 punktów życia = 30,75 zł
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych. Użytkownik będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


 • REKLAMACJA USŁUG SERWISU

  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   • dane tożsamości Użytkownika;
   • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   • zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
  6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   • pisemnie na adres reklamującego,
   • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
   • drogą telefoniczną.
  9. Informujemy, że Gracz posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
   • https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   • https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
   • http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.


 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Gracz może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu lub za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.12mieczy.pl
  5. Gracz może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W razie odstąpienia od umowy przez Gracza umowa jest uważana za niezawartą, a Gracz jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Gracz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Gracza, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Gracza ich zwrot nastąpi niezwłocznie (z wyłączeniem Punktów życia, które nie podlegają zwrotowi), nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Gracza przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Gracz dokonał płatności, chyba że Gracz wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Gracz nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Graczowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Gracza przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 • ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.
  4. Usługodawca nie gwarantuje możliwości korzystania z Gry z uwagi na brak aktywności i obecności innych Graczy. Nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Graczy związane z przestrzeganiem zasad fair play. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin bądź zasady związane z działalnością Serwisu (Reguły gry).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu www.12mieczy.pl bez zgody Użytkownika.


 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do scenariusza, treści, postaci, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, muzyki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.


 • ZMIANY REGULAMINU

  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
  2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
  4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych. Gracz będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
  2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa Gracza przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
  5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
  6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: admin@12mieczy.pl .